உருவத்தை கேவலமாக காமெடி செய்யும் மேதைகள்

திராவிடத்தின் தளபதி தமிழனத்தின் தலைவன்

திராவிடத்தின் தளபதி தமிழனத்தின் தலைவன்

அது தந்திரம். மிக நுட்பமான தந்திரம்

%d bloggers like this: