மனமிருந்தால் பறவை கூட்டில் மான்கள் வாழலாம், நெஜமாவா?

பேசியவர்கள் பிரபலமானார்கள். பேசிய பிரச்சினை பின்னுக்குப் போனது

ஈழ மக்களுக்காக அதிக தியாகம் செய்தது யார்?

இந்தியர் எல்லோரும் இந்துக்கள்-இந்துக்கள் எல்லாம் இந்து அல்ல.

%d bloggers like this: