‘மனுநீதி மய்யம்’

12 நிமிடம். என் பேச்சை மட்டும் தொகுத்து தந்த தோழர் Sha Ahamed Shafi நன்றி.

2 thoughts on “‘மனுநீதி மய்யம்’

  1. https://www.youtube.com/watch?v=w65vRdVr4dA
    அன்பு மயிலுக்கு எனது கண்ணீர் அஞ்சலி. நெஞ்சே வெடித்து விடும் போலிருக்கிறது. குட் பை மயில்……

    “இன்னா லில்லாஹி வ இன்ன இலைஹி ராஜிஊன் —- நிச்சயமாக நாம் அல்லாஹ்வுக்கே உரியவர்கள், மேலும் நிச்சயமாக நாம் அவனிடமே திரும்பிச் செல்வோம்”.

Leave a Reply

%d bloggers like this: