ஏன் என்னால் உங்களால் முடியாது

ஆமாங்க

மின்சாரக் கட்டணம் பாதியாக குறையும்

அடைந்தால் மகாதேவி அடையாவிட்டால் மரணதேவி

%d bloggers like this: