காவிரி மேலாண்மை; கடவுள் ராமனே சொன்னாலும் நடக்காது

river; c.p.m. b.j.p. cong – ஒண்ணு. அறியாத வாயில மண்ணு. 3 நிமிடம்

கர்நாடக தேர்தலைத் தாண்டி தேதி வாங்குமே தவிர, வாரியம் அமைக்காது.

Leave a Reply

%d bloggers like this: