‘சட்டையை கழட்டுனது, கோட் போட்டது’

என்னை நினைவுகூர்ந்த பேராசிரியர் சுப. வீரபாண்டியன் அவர்களுக்கு. நன்றி.

Leave a Reply

%d bloggers like this: