மூத்த காதல் இணையர்களுக்கு பாராட்டு..

தொடர்புடையவை:

காமவெறிக்கும்பலும் காதலர் தினமும்

இளிச்சவாய் காதலர்களும்- காதலர் தின வியாபாரிகளும்

One thought on “மூத்த காதல் இணையர்களுக்கு பாராட்டு..

  1. your eassy may be correct or incorrect but literary person maynot use abusive words this may dilute the message you want to convey. wish you the .
    best.

    P.V.Yogeswaran

Leave a Reply

%d bloggers like this: