புலித் தோல் போர்த்திய பசு

how-to-draw-a-tiger-0023

‘பசு தோல் போர்த்திய புலி’ இயல்பானது.
‘புலித் தோல் போர்த்திய பசு’ வே ஆபத்தானது.

பி.ஜே.பி யுடன் வைகோ கூட்டு.

பிராமணர் சங்க ஆதரவு பெற்ற அதிமுக விற்கு விடுதலைப் புலி ஆதரவாளர்கள் ஆதரவு.

பாரதியும் வ.உ.சி யும் தமிழ் இலக்கிய வழி வரலாற்று ஜனநாயகவாதியும்

One thought on “புலித் தோல் போர்த்திய பசு

Leave a Reply

%d bloggers like this: