பெரியாரை எதிர்க்கும் புதிய தமிழ்த்தேசியங்கள்

1 004

தோழரின் உரையில் நான் முரண்படும் இடம்: கவிஞர் தமிழேந்தி

2 thoughts on “பெரியாரை எதிர்க்கும் புதிய தமிழ்த்தேசியங்கள்

  1. Pl do these meetings in weekends….How we can attend this meeting on a weekday if we have deliverables and meetings

  2. Karthikayan, It happens usually on thursdays. When i was school boy, my father used to bring me every thursdays.

Leave a Reply

%d bloggers like this: