‘தந்தி’ தொலைக்காட்சிக்கு மட்டுமல்ல..

நெற்றியில் குங்குமம், திருநீர் வைத்திருக்கிற ஒரு நபரை, இந்துவாக மட்டும் பார்க்காமல், அவரை ஒரு பொதுநபராகக் கருதி, பல பிரச்சினைகள் குறித்துக் கருத்துக் கேட்கிற ஊடகங்கள்;

தொப்பியும், தாடியும் வைத்திருப்பவரை பொதுநபராகக் கருதி, அவரிடமும் பொதுப் பிரச்சினைகளைக் கேட்காமல், ‘முஸ்லிமாக’ மட்டுமே அவரை அடையப்படுத்துவது ஏன்?
இந்தக் கேள்வி ‘தந்தி’ தொலைக்காட்சிக்கு மட்டுமல்ல..

12 April at 22:43

இந்து Vs இந்து – முஸ்லிம்?

தமிழ்நாட்டில் முஸ்லீம் கட்சிகள் வளரவே இல்லை!

One thought on “‘தந்தி’ தொலைக்காட்சிக்கு மட்டுமல்ல..

Leave a Reply

%d bloggers like this: